Klauzula informacyjna dla uczestnika szkolenia

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stanisław Bajorski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOLAR BUILDING POLSKA Stanisław Bajorski, ul. Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, NIP: 8133650623, REGON: 361381896, adres e-mail: bajorski@solarbp.pl


2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych obejmuje udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie przechowania dokumentacji i celów rachunkowych;
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – z uwagi na uzasadniony interes Administratora, dotyczący w szczególności archiwizacji (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


4. Odbiorcami danych osobowych są: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora; członkowie organów Administratora; podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora lub współpracujące z nim na podstawie zawartych umów, dotyczących m.in. usług księgowych, dostawy systemów informatycznych i IT, usług prawnych, podatkowych, audytowych, szkoleniowych i windykacyjnych, usług archiwizacji dokumentów. Odbiorcami danych mogą być również organy administracji publicznej (Prezes Urzędu Dozoru Technicznego), w celu wypełnienia określonych przepisami obowiązków związanych z potwierdzeniem faktu odbycia szkolenia i uzyskaniem przewidzianego przepisami prawa certyfikatu, przy zachowaniu wymogów określonych obowiązującymi przepisami, w tym wymogu poufności oraz w zakresie niezbędnym do dokonania danej czynności.


5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną, a po jej zakończeniu przez okres określony obowiązującymi przepisami, w zakresie obowiązków rachunkowych, podatkowych lub archiwizacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, przenoszenia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy i jej rozliczenie.


8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.